ARANACAK KELİMEYİ GİRİN

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NDAN ÖNEMLİ ADIM!

1110 defa okundu / 10.08.2017 / HABERLER Kategorisinde...

Kaynak : SÜNGER ŞEHİRLER  --- Yazının Örjinal Metnini Okumak için Tıklayınız...

Çevrenin korunması ve suların dikkatli kullanılması, son dönemde üzerinde durulan önemli konulardandır. Türkiye su kaynakları açısından zengin bir ülke sayılmaz. Bu bağlamda, yağmur sularının toplanması ve depolanması kıt kaynakların kullanılması açısından gereklidir. 23 Haziran 2017 tarihinde yayımlanan yönetmelikte; Yağmursuyu toplama, depolama ve deşarj sistemlerinin planlanmasına, tasarımına, projelendirilmesine, yapımına ve işletilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlanan Yağmursuyu Toplama, Depolama ve Deşarj Sistemleri Hakkında Yönetmelik; halk sağlığını ve güvenliğini, çevrenin korunmasını, sistemin sürdürülebilir olmasını, içmesuyu kaynaklarının suyla taşınan kirliliklerden korunmasını esas alarak yağmursuyu toplama, depolama ve deşarj sistemlerinin planlanmasına, tasarımına, projelendirilmesine, yapımına ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.
 
 
Yağmursuyu kanalları ve diğer sistem elemanlarının; 35 yıllık tasarım ömrünü sağlayacak ve ömrünü tamamladıktan sonra çevre üzerindeki etkilerini en aza indirecek şekilde tasarlanması, inşa edilmesi, bakım ve onarımının sağlanarak işletilmesi esas olacak.
 
Güzergah seçimi
 
Altyapı için güzergah planlamasında, yağmursuyu kanallarının tescile tabi olmayan kamunun ortak kullanımına bırakılmış arazilerden ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki sahipsiz yerlerden geçirilmesine öncelik verilecek. Bu olanaklı değilse, toplama hatları özel mülkiyete konu taşınmazlardan da geçirilebilecek. Bu durumda, yağmursuyu kanallarının rastladığı taşınmazların mülkiyeti; ilgili mevzuat uyarınca altyapı yatırımı yapan kurum ve kuruluş tarafından rızai satış, devir, tahsis, kiralama, irtifak hakkı tesisi veya kamulaştırma yöntemleriyle edinilecek.
 
İmar planı ile uyum 
 
Teknik altyapı planları ile imar planları birlikte ve koordineli olarak hazırlanacak. Altyapı kapasite hesapları ve bu doğrultuda teknik donatı alanları; ilgili kent planının nüfusu, ekonomik ve sosyal yapısı, sektörel dağılımı, yerleşme kimlikleri ve kademeleri bağlamında bütünleşik kurgulanacak ve planlanacak.
 
 
 
 
Yağmursuyu tesislerinin yerleştirilmesi için ekonomik ve yasal zorunluluklar nedeniyle kamusal alanlar kullanılacak. Teknik altyapı tesislerinin üstündeki yol, yaya kaldırımı, bisiklet yolu ve parklanma şeritlerinin kaplamalarının kolaylıkla sökülebilir ve tekrar kullanılabilir olmasına önem verilecek.
 
Planlama esasları
 
Yağmursuyu projeleri; mevcut ve gelecekteki koşullar ile maliyet dikkate alınarak hidrolik, çevresel, iş sağlığı ve güvenliği, halk sağlığı ve güvenliği, yapım, işletme ve bakım açılarından değerlendirilerek planlanacak. Etüt, planlama ve fizibilite çalışmaları, tüm yağmursuyu toplama havzası için gerçekleştirilecek.
 
 
 
 
 
Yağmursuyu sistemlerinin planlanmasında, zemin durumu, jeolojik durum, kazı miktarı, taşkın durumları göz önünde tutularak ekonomik bir çözüm seçilecek. Teknik yönden en uygun sistemi seçmek için; yağmursuyu debisi, toplama verimi, yasal açıdan uygunluk, sistemde kullanılacak malzemenin niteliği, inşa ve işletme kolaylığı, kamulaştırma, geçiş hakları, zemin koşulları, sistemin sürdürülebilirliği ve benzeri kriterler göz önüne alınarak teknik değerlendirmeler yapılacak.Yağmursuyu sistemleri tasarlanırken öncelikle sistem güzergahı belirlenecek. Sistem, sağlık ve güvenlik riski oluşturmayacak şekilde planlanıp, tasarlanacak ve projelendirilecek.
 
Yağmursuyu geciktirme ve bekletme yapıları
 
Havzada zaman içinde sokaklar, caddeler ve otoparklar ile çatıların geçirimliliğinin düşmesi yağmursuyu infiltrasyonunun azalmasının yağmursuyu sistemini işletilemez durumda bırakmasına karşı, mevcut yağmursuyu sistemlerine bekletme ve geciktirme yapıları eklenerek sistemlerin ömrü uzatılabilecek.
 
 
 
 
Park, bahçe ve bina çatı yüzeylerine düşen yağmursuyu sahada toplanarak; evlerde, işyerlerinde ve bahçelerde kullanma suyu, yangın suyu veya ticari sulama suyu olarak umuma mahsus su dağıtım ve temin sistemlerine bir alternatif olarak kullanılabilecek.
 
Yağmursuyu sistemlerinin işletme ve bakımı
 
Yağmursuyu sistemi işletmeye alındıktan sonra, yağmursuyu giriş yapıları, boru hatları, bacalar, tahliye noktaları, tıkanma riski ve muhtemel tıkanma sonuçları göz önünde bulundurularak belirli periyotlarla, ayrıca şiddetli sağanaklardan sonra da temizlik ve bakımı yapılacak. Yağmursuyu kanallarına hangi sebeple olursa olsun atıksu bağlantısı yapılmayacak.İdareler her türlü coğrafi veri ve bilginin saklandığı, sorgulandığı ve istenildiğinde sunulduğu yağmursuyu altyapı bilgi sistemlerini oluşturacak.Yağmursuyu sistemlerinin performansı; inşaat aşamasında, inşaat bitiminde ve işletme esnasında test edilerek değerlendirilecek.
 
 

YUKARI ÇIK